سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی عقیقی شاهوردی کندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق
احمد توبه – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
داود حسن پناه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

نیتروژن مهمترین عنصر غذایی برای تولید محصولات زراعی در بسیاری از مناطق کشاورزی جهان بوده و مصرف کارآمد آن برای پایداری اقتصادی سیستم های زراعی مهم می باشد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی رقم بر روی تجمع نیترات در ماده خشک معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد ولی بر روی تجمع نیترات در ماده تر غیر معنی دار ب هدست آمد. اثر اصلی کود نیتروژن و اثر متقابل کود و رقم بر روی تجمع نیترات در ماده خشک و ماده تر معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد به دست آمد. جدول مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین تجمع نیترات بر حسب ماده خشک در رقم زودرس مارفونا در سطح کودی ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ب هدست آمد. با افزایش میزان کود نیتروژن به حدود ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در همه ارقام آزمایش شده تجمع نیترات را شاهد بودیم.