سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی بابائی – کارشناس ارشد شیمی
سیدحجت خداپرست – مرکز تحقیقات آبزی پروری آبهای داخلی کشور بندر انزلی

چکیده:

درمطالعه حاضر غلظت فلزات سنگین سرب کادمیم مس دربافتهای عضله و کبد ماهی کفال طلایی درآبهای سواحل بندرانزلی و لیسار دراستان گیلان درسال ۸۶ به منظور مقایسه با استانداردهایجهانی و آگاهی ازسلامت ماهی برای مصارف انسانی اندازه گیری شد جهت استخراج فلزات ازبافت ماهیان مورد مطالعه ازروش هضم تر و با استفاده ازمخلوط اسید استفاده شد و تعیین غلظت بوسیله دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای FAAS صورت پذیرفت نتایج حاصل نشان میدهد که میانگین غلظت عناصر سنگین مس کادمیم سرب دربافت عضله ماهیان سواحل بندرانزلی به ترتیب ۳/۲۵۳و۰/۱۷۶و۳/۱۸۷ و دربافت کبد این ماهی ۲/۵۴۱و۰/۱۸۹و۳/۲۱ و دربافت ماهیان منطقه لیسار به ترتیب ۳/۹۵۳ و ۰/۱۳۴و۲/۸۸۱ و دربافت کبد ۳/۷۵۷و۰/۱۷و۳/۰۱ ppm و زن خشک اندازه گیری شد که غلتظ سرب بالاتر از حد مجاز ارایه شده توسط NHMRC , MAFF WHO جهت مصرف انسانی می باشد.