سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خسرو دریالعل – رشته محیط زیست دانشجوی کارشناسی ارشد
علی داداللهی سهراب –
حسین ذوالقرنین –
علیرضا صفاهیه –

چکیده:

این مطالعه به منظور ارزیابی استفاده از خرچنگ شناگر آبی (Portunus pelagicus) به عنوان شاخص پایشی زیستی فلزات سنگین در سواحل جزر و مدی شهرستان بندرعباس انجام یافته است. بدین منظور از ۵ ایستگاه در شهرستان بندرعباس از مردادماه ۱۳۸۹ لغایت بهمن ماه ۱۳۸۹ جهت بررسی میزان غلظت عناصر سنگین سرب و کروم در رسوب و بافت نرم خرچنگ آبی، نمونه برداری صورت گرفت. غلظت فلزات سنگین توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که غلظت عناصر در طی فصول نمونه برداری در بافت نرم خرچنگ آبی ۲/۵، ۳ میکروگرم بر گرم وزن خشک در فصل تابستان و ۴۹/۴، ۷۲/۲ میکروگرم بر گرم وزن خشک در فصل زمستان و در نمونه های رسوب ۵۲/۴۶، ۸۱/۱۷ میکروگرم بر گرم وزن خشک در فصل تابستان و ۷۱/۳۵، ۳۴/۱۵ میکروگرم بر گرم وزن خش کدر فصل زمستان به ترتیب برای عناصر سرب و کروم به دست آمد. بررسی رابطه همبستگی غلظت فلزات سنگین سرب و کروم در طول دوره نمونه برداری نشان دهنده ی ی رابطه خطی مثبتی بین سرب موجود در رسوب و بافت نرم خرچنگ بود که در سطح ۵ درصد معنی دار بوده است (۰۵/۰ p <).