سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث یادگاری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام بانی نسب – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیروس قبادی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر رامین – استاد گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور اجرای این پژوهش آزمایشی به صورت فاکتوریل (۴×۶) در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با ۴ تکرار به مرحله اجرا درآمد.تنش شوری در ۴ سطح ( ۰ و ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ میلی مول در لیتر نمک کلرید سدیم) به مدت یک ماه روی شش رقم انگور ( عسگری، ریش بابا سفید، یاقوتی سفید، شاهانی، سیاه و کشمشی قرمز قزوین) اعمال گردید. با افزایش سطح شوری میزان پتاسیم و سدیم برگ به طور معنی داری افزایش یافت. بیشترین میزان تجمع پتاسیم در برگ مربوط به ارقام ریش بابا سفید، سیاه و عسگری بود. کمترین میزان سدیم برگ به ترتیب مربوط به ارقام عسگری و کشمشی قرمز قزوین بود. با افزایش سطح شوری میزان پتاسیم ریشه کاهش و سدیم آن افزایش یافت به گونه ای که ارقام عسگری و سیاه بیشترین سدیم ریشه را داشتند. همچنین اثرات متقابل معنی داری بین شوری و رقم از نظر این صفات در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت.