سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیان صفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی،
علیرضا سلیمانی نظر – استادیار، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی

چکیده:

عملکرد سه نوع ترکیب بازدارنده پلیمری تجاری با نقش پخش کننده جهت کنترل رسوب آسفالتین با استفاده از روش کدورت سنجی اندازه گیری شد. اثر عوامل نوع و غلظت پخش کننده های مذکور و همچنینی دکای محیط به روش طراحی آزمایش تاگوچی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عامل غلظت، بیشترین و دما اثر کمترین را بر مقدار رسوب آسفالتین ته نشین شده دارند. با افزایش دما، تاثیر پخش کننده در جلوگیری از ته نشینی رسوب کاهش می یابد. برهمکنش عوامل دما و غلظت نسبت به سایر برهمکنش ها در پدیده کنترل ته نشینی رسوب آسفالتین بیشتر می باشد.