سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالامیربک خوشنویس – استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عصمت الله عرفانی – کارشناسی ارشد مکانیک
محمدرضا اجنوردی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

چکیده:

این مقاله یک بخش از مطالعه گسترده تری است که در آن ضرایب پسا به روش wake survey دررینولدزها و زوایای حمله مختلف مورد بررسی قرارگرفته است درتحقیق حاضر شدت اغتشاشات دنباله پشت دو مدل ایرفویل S823 S822 که درتوربین های بادی کوچک کاربرد دارند به صورت تجربی مورد بررسی قرارگرفته است اندازه گیری ها با استفاده از دستگاه جریان سنج سیم داغ انجام شده است داده برداری ها در رینولدزها و زوایای حمله مختلف در موقعیت های ۰/۰۱ تا ۳ برابر وترایرفویل در پایین دست لبه فرار انجام گرفته است افزایش عدد رینولدز دراثر افزایش سرعت جریان ازاد می باشد نتایج بدست آمده نشان دادند که پروفیله ای سرعت متوسط دنباله به مقدار عدد رینولدز زاویه حمله و موقعیت داده برداری وابسته است داده برداری ها در عددهای رینولدز زاویه حمله و موقعیت داده برداری وابسته است. داده برداری ها در عددهای رینولدز پایین کوچکتر از ۵ ۱۰ انجام شده است. اثرات عدد رینولدز برپروفیلهای سرعت دنباله در ایستگاه های نزدیکتر بیشتر بوده و با افزایش فاصله در پایین دست ایرفویل این اثر کاهش می یابد با افزایش زاویه حمله مساحت پروفیل سرعت متوسط دنباله به غیر از زاویه حمله ۷ درجه هم با افزایش ماکزیمم اندازه پروفیل و هم با عریضتر شدن پروفیل سرعت افزایش مییابد مقادیر velocity defect نیز با افزایش فاصله از لبه فرار کاهش پیدا می کند.