سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرجلیل رضوی – کارشناس ارشد مکانیک
تاجبخش نویدچاخرلو – دانشیار دانشکده فنی مهندسی مکانیکدانشگاه تبریز

چکیده:

هدف اصلی از این تحقیق بررسی و تحلیل بصورت تجربی و همچنین بصورت عددی برای میزان و نوع سایش حاصل در یک اتصال دو لبه آلومینیومی ۲۰۲۴-T3 تحت بارگذاری متناوب و خستگی می باشد جهت دستیابی به منحنی های تنش عمر و مشاهده اثر مستقیم نیروی پیش بار بر استحکام خستگی اتصال و نوع سایش حادث شده سه گروه نمونه با نیروهای پیش بار متفاوت تحت بارهای سیکلی محوری مختلف قرارگرفته اند نتایج حاصل از تست های خستگی بصورت دیاگرام های S-N برای نمونه های مختلف رسم شده و تاثیر نیروی پیش بار برسایش و عمر اتصال نشان داده شده و محل رشد و گسترش ترکهای خستگی در اتصال ها مورد بررسی قرارگرفته اند به منظور آگاهی ازنحوه توزیع تنشهای ناشی ازنیروی پیش بار و نیروهای سیکلی دراطراف سوراخ و همچنین تنشهای ناشی روی سطح ورق ها مدل المان محدود سه بعدی از نمونه پیچ و مهره شده شبیه سازی و تحلیل عددی شده است.