سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین حاتمی – دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
محمود شریعتی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مکانیک
محمد دامغانی نوری – دانشگاه سمنان، دانشکده مکانیک
حسین رحمانی – دانشگاه سمنان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تجربی و عددی رفتار پوسته های استوانه ای ضد زنگ دارای گشودگی تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقار ن محوری پرداخته شده است . نتایج تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون ۸۸۰۲ بدست آمده است . تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس و با استفاده از مدل پیشرفته غیر خطی ایزوتروپیک / سینماتیک انجام گردیده است . تاثیر وجود گشودگی، شعاع و مکان گشودگی روی پوسته های استوان ه ای توسط نرم افزار شبیه سازی گردیده و سپس با نتایج تجربی مقایسه شده است . مشاهده می گردد که مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک /سینماتیک رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای را به خوبی شبیه سازی می کند . کرنش پلاستیک باقیمانده در منحنی های هیسترزیس بدست آمده از نتایج عددی همواره بیشتر از نتایج تجربیمی باشد . همچنین مشاهده گردید که وجود عیوبی مانند گشودگی ، تاثیری در رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای شبیه سازی شده با استفاده مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک ندارد