سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین حاتمی –
حمیدرضا ایپکچی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی رفتار منحنی های هیسترزیس پوستهاستوانه ای تحت بارگذاری های کرنش کنترلی متقارن محوری پرداخته شده استتست تجربی توسط دستگاه سروهیدرولیک اینسترون INSTRON 8802 انجام گردیدها ست تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس با استفاده از مدل های سخت شوندگی سینماتیک و سخت شوندگی غیرخطی ایزوتروپیک / سینماتیک انجام گردیده است و دقت این مدلها با نتایج تجربی سنجیده شده است پوسته استوانه ای تحت این نوع بارگذاری رفتار نرم شوندگی از خود نشان میدهد و به علت کمانش موضعی که در ناحیه فشار یدر پوسته ایجاد میگردد دارای کرنش پلاستیک باقیمانده بیشتری نسبت به ناحیه کششی منحنی هیسترزیس می باشد مدل سخت شوندگی سینماتیک خطی قادر به شبیه سازی رفتار نرم شوندگی پوسته نمی باشد. ولی مدل سخت شوندگی غیرخطی ایزوتروپیک / سینماتیک رفتار نرم شوندگی پوسته را به خوبی شبیه سازی می کند.