سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمیدرضا ایپکچی – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله به بررسی رفتار رچتینگ ۱ پوسته استوانه ای تحت بارگذاری تنش کنترلی محوری تناوبی پرداخته شده است. تست تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون ۸۸۰۲ ۲ انجامگردیده است. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس با استفاده از مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک ۳ انجام شده و دقت این مدل با نتایج تجربی سنجیده شده است. تحت این نوعبارگذاری به علت وجود تنش میانگین غیر صفر، کرنش پلاستیک در سیکل های متوالی در پوسته استوانه ای انباشت می گردد یا همان رفتار رچتینگ در پوسته اتفاق می افتد. مدل سخت شوندگی ترکیبی به خوبی رفتار رچتینگ پوسته را شبیه سازی می کند. نتایج تجربی نشان می دهد که نرخ انباشت کرنش پلاستیک در چند سیکل ابتدایی زیاد می باشد و در سیکل های بعدی کاهش می یابد.در شبیه سازی عددی نیز نرخ انباشت کرنش پلاستیک در چند سیکل ابتدایی منطبق بر نتایج تجربی می باشد و در سیکل های بعدی انباشت کرنش پلاستیک نسبت به نتایج تجربی سریعتر کاهشمی یابد.