سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نبرد حبیبی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بوعلی سینا
سیدمصطفی حسنی گنگرج – آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صن
غلامحسین فرهی – آزمایشگاه تخمین و بهبود عمر مواد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صن
غلامحسین مجذوبی – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

اتصالات لولهای جوشکاری شده به طور گستردهای در ساخت سکوهای فراساحل مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که این اتصالات در طول عمر خود تحت بارهای سیکلی ناشی از امواج قرارمی گیرند، در دست داشتن میزان و توزیع تنشهای پسماند ناشی از پروسه تولید برای ارائهی تخمین درستی از عمر خستگی و تأیین بازههای تعمیر و نگهداری آنها ضروری است. هدف کار حاضربررسی تنشهای پسماند ناشی از جوشکاری است که در این اتصالات به وجود میآید. به این منظور روش سوراخ کاری برای تعیین تجربی تنشهای پسماند و شبیه سازی اجزای محدود برای تعین عددی این تنش ها به کار گرفته شدهاند. آزمایشات نشان داد تنشهای پسماند قابل توجهی در اتصالات بعد از جوشکاری ایجاد شده است. مدل اجزای محدود پیشنهاد داده شده نیز با تقریب خوبی توزیع تنشهای پسماند ایجاد شده را شبیه سازی کرده است.