سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحجت هاشمی – دانشیار دانشکده مکانیک، دانشگاه بیرجند
مسعود کیمیابخش – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه بیرجند
مرتضی رضایی یکتا – کارشناس ارشد مکانیک، دانشگاه بیرجند
علی فرهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

تعیین چقرمگی شکستKIC در حالت کرنش مسطح (بعنوان معیار شروع ترک ترد ) به منظور رسم منحنی ارزیابی آسیبFAD) برای فولادهای پر استحکام خطوط انتقال گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. یکی از روش های غیر مستقیم جهت تعیین این پارامتر در سازه های جدار نازک ، اندازه گیری مقدار بحرانی انتگرال JIC) J می باشد. در این تحقیق مقادیر تجربی انتگرالJ نمونه ه ای فولادیماشینکاری شده از لوله ۶۵API X با قطر خارجی ۱۲۱۹ میلیمتر و ضخامت جداره۱۴/۳میلیمتر ) با استفاده از آزمون خمش سه نقطه ای تعیین گردید. سپس تاثیر طول شیار بر مقدار انتگرال J بررسی شد . نتایج نشان داد که ب ا افزایش طول شیار م قدار انتگرال J کاهش می یابد. در ادامه حل المان محدود نمونه آزمون خمش سه نقطه ای با استفاده از تئوری اصلاح شده شکست گرسون انجام شد . به این منظور از منحنی نیرو بر حسب جابجایی تجربی جهت کالیبراسیون مدل استفاده شد . مقایسه روش تجربی و عددی نشان دهنده مطابقت مناسب نتایج تجربی و عددی می باشد.