سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تاجبخش نوید چاخرلو – دانشیار/ دانشکده فنی مهندسی مکانیک / دانشگاه تبریز
بابک عبازاده – دانشجوی دکتری / دانشکده فنی مهندسی مکانیک / دانشگاه تبریز
هادی ناصری ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد / دانشکده فنی مهندسی مکانیک / دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله تأثیر نیروی محوری اولیه اتصال ناشی ازگشتاور اعمالی به اتصالات پیچ و مهره بصورت تجربی و تئوری بررسی شده است. بدین منظور ضمن انجام تستهای تجربی شکست بر روی اتصال ساده دارای پیچ و مهره، آهنگ رهایی انرژی کرنشی نمونه ها نیز به کمک نرم افزار المان محدود محاسبه شده اند. نمونه استفاده شده ورقی مستطیل شکل میباشد که سوراخ اتصال در مرکز این مستطیل بوجود آمده و در اطراف این سوراخ دو ترک متقارن ایجاد گشته، بطوریکه حین اعمال بار محوری خارجی ترک بصورت مود اول شکست تحت بار قرار گیرد. در تحلیل نرم افزاری پس از مدل کردن نمونه مستطیلی دارای ترکهایی در اطراف سوراخ مرکزی در نرم افزار المان محدودAnsysبا مدل کردن پیچ و اعمال نیرو در راستای ساق پیچ توسط مقادیر مشخص جابجایی، این نمونه ها تحت بار کششی محوری قرار گرفته اند تا مقدار جابجایی محل اثر بار محوری خارجی اعمالی به نمونه بدست آید. با مشخص شدن این مقادیر به ازای طول ترکهای مختلف، مقدار سستی نمونه و نهایتا آهنگ رهایی انرژی کرنشی بدست می آید. نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت شکست و کاهش سستی و آهنگ رهایی انرژی کرنشی با افزایش گشتاور اتصال می باشد