سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا
نعیمه فخار – دانشجوی گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مدل سازی فیزیکی و شبیه سازی اجزاء محدود، اثر سه پارامتر پروفیل قالب، نسبت اکستروژن و نوع روانکار، بر نیروی شکلدهی و یکنواختی محصول در فرآیند اکستروژنمستقیم کرنش صفحهای بررسی شده است. در ابتدا چند آزمایش اکستروژن با به کارگیری پروفیل قالب خطی در سه نسبت اکستروژن و دو روانکار مختلف انجام شد. سپس برای شبیه سازی اجزاء محدوداین آزمایشها نرم افزارDeform مورد استفاده قرار گرفت. با مشاهده تطابق خوب بین نتایج تجربی و عددی، شبیه سازیهای گستردهتری برای بررسی اثر نوع پروفیل قالب و همزمان با آن اثر نسبت اکستروژن و روانکار بر یکنواختی محصول و نیروی شکلدهی به انجام رسید. برای انجام شبیه سازیها، سه نوع پروفیل قالب خطی، نمایی و مرتبه دوم مورد توجه قرار گرفتند. نتایج عددی نشان داد که از بین این پروفیلها، پروفیل مرتبه دوم نیروی کمتری برای شکل- دهی نیاز دارد و یکنواختی محصول با استفاده از این پروفیل بهبود مییابد. در ارتباط با دو متغیر دیگر نیز نتایج به دست آمده نشان داد که تأثیر روانکار بر یکنواختی محصول بسیار بیشتر از تأثیر نسبت اکستروژن است در حالی که نسبت اکستروژن در مقایسه با روانکار تأثیر بیشتری بر نیروی شکلدهی دارد.