سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
ابراهیم دانشفر – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

دراین تحقیق اثر افزایش زاویه تقویت کننده و ضخامت پوسته برمقاومت کمانشی پوسته های مشبک کامپوزیتی تحت بارم حوری بصورت تجربی و عددی مورد بررسی قرارگرفته است درروش تجربی چندین نمونه آزمایشگاهی با زاویه متغیر ریب و ضخامت متغیرپوسته ساخته شدند. نمونه ها از جنس کامپوزیت شیشه اپوکسی هستند کهدر دمای محیط پخت می گردد و توسط دستگاه رشته پیچی ساخته شده اند سپس تحت بارگذاری محوری قرارگرفتند و مقدار نیروو حالت کمانش مورد بررسی قرارگرفت. درروش عددی پوست های مشبک ساخته شده مدلسازی و تحلیل شدند. و نیروی نهایی کمانش بدست آمد. نتایج تجربی و عددی این پژوهش نشان دادند در ضخامتهای کم از پوسته با افزایش زاویه ریب نسبت به محور طولی هم بار نهایی و هم بار ویژه کمانش کاهش می یابد. درحالتی که ضخامت پوسته افزایش می یابد نقش باربری اجزای سازه تغییر کرده و عمده بار توسط پوسته تحمل می گردد پس با افزایش ضخامت پوسته بار نهایی و بارو ویژه کمانش افزایش می یابد.