سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

چکیده:

روش تزریق پلاستیک از جمله روشهای متداول در تولید قطعات پلاستیکی می باشد. در تولید قطعات پلاستیکی با استفاده ازاین روش خصوصاً در قطعات دارای تیغه های نازک، عیوب دیزل و تغییر شکل در اثر انقباض از جمله عیوبی بوده کهبیشترین سهم را در کاهش کیفیت قطعه و افزایش هزینه ها خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی فرآیند تزریق پلاستیک قطعه ای که از آن برای باز نگهداشتن درب خودرو جهت رنگ آمیزی درب خودرو در سالن رنگ استفاده می شود پرداخته شده است. اثر دیزل بر روی تیغه ها این قطعه که بدلیل پدیده انفجار هواAir Trapرخ می دهد، ابتدا توسط نرم افزارMoldflow Plastics Insight 5) شبیه سازی و نتایج بدست آمده از آن با نتایج حاصله در عمل مقایسه گردید. سپس با تصحیح طراحی قالب در محیط نرم افزاریSolidworks)شبیه سازی مجدد توسط نرم افزار(Mold flow5و تصحیح قالب در محیط کارگاهی که همراه با تعبیه پین پران در این مناطق بود، عیب مذکور در قطعه رفع گردید. همچنین با استفاده از روش المان محدود، میزان انقباض قطعه پس از سرد شدن محاسبه گردید و از آن به منظور طراحی بهینه قالب استفاده شد. نتایج حاصله نشان می دهد که با طراحی صحیح قالب، پیش بینی و در نظر گرفتن محلهای مناسب جهت خروج هوایمحبوس شده و محاسبه میزان انقباض، قالب بصورت بهینه ساخته خواهد شد که در نهایت باعث کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت قطعه تولیدی می گردد