سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واح
فاطمه کوشکی – دانش اموخته کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی
حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه گرگان

چکیده:

خشک کردن مواد غذایی و مشخصا میوه ها و سبزیجات از زمانهای بسیا ردور به عنوان راهی جهت افزایش عمر ماندگاری آنها معمول بوده و امروزه نیز به عنوان یکی از فرایندهای مهم در صنایع غذایی مطرح می باشد دراین تحقیق با استفاده از خشک کن ازمایشگاهی جابجایی هوای داغ خشک کردن ورقه ای نازک برشهای کدوی حلوایی شبیه سازی گردید ازمایشها در سه سطح دمایی ۶۵ و ۷۵ و ۸۵ درجه سانتی گراد در سه تکرار انجام گردید. رطوبت اولیه کدوی حلوایی ۱۱٫۶۷ کیلوگرم اب / کیلوگرم مواد جامد بدست امد. ۵ مدل ریاضی سینتیکی استاندارد بر داده های تجربی برازش داده شد. بررسی نتایج نشان داد که مدل تقریب انتشار نسبت به سایر مدلها مراحل خشک شدن برش کدوی حلوایی را بهتر ارزیابی می کند مقادیر ضریب تبیین برای این مدلها بیشتر از ۰٫۹۴۲ می باشد بنابراین این مدل برای پیش بینی تغییرات رطوبت و کیفیت بالای محصول در فرایند خشک کردن ورقه ای نازک کدوی حلوایی با فرایند جابجایی هوای داغ مناسب تشخیص داده شد.