سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین عابدینی – دانشگاه ارومیه دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید
سامرند رش احمدی – استادیار دانشگاه ارومیه
علی دنیوی – دانشگاه ارومیه استادیار
حامد دیلمی عضدی – دانشگاه صنعتی اراک استادیار

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثرپارامترهای عمق نفوذ سرعت چرخشی و سرعت پیشروی برزبری سطح قطعات تولیدی با فرایند فلوفرمینگ صورت پذیرفت اثر این پارامترها با روش طراحی آزمایش تاگوچی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت ازمایش برروی قطعات پیشفرم با روش اکستروژن ازجنس مس خالص تجاری انجام شد نتایج حاصل نشان داد که پارامترها به ترتیب میزان تاثیرشان شامل سرعت چرخشی سرعت پیشروی و عمق نفوذ بودند ترکیب بهینه برای سطوح پارامترها متناظر با عمق نفوذ ۰/۲ میلی متر پیشروی ۰/۱ میلی متربردور و سرعت چرخشی ۶۳ دوربردقیقه بدست آمد. زبری سطح حاصل از این سطوح بهینه برابر با ۰/۴ میکرومتر گردید.