سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حنیف رضا پژوهنده – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
باقر کلاگر – مربی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
علیرضا داوری – استادیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا سلطانی – استاد- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله، پروفیل سرعت پشت بال و روی بالک برای دو بال با زاویه پسگرایی ۱۱ و ۴۵ درجه در دو زاویه حمله ۵ و ۳۰ درجه به منظور بررسی اثرات تداخلی بدنه و بال ثابت و تاثیر آنها بر بالک و مطالعه جریان بر روی این نوع پیکربندی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این مقاله کمک شایانی به طراحی بال و بال کنترلی در هواپیماها و موشکها خواهد نمود. بررسی نتایج نشان میدهد که میدان سرعت مدل تحت تاثیر گردابههای لبه حمله و نوک بال قرار دارد. بطوریکه اندازه و قدرت این گردابهها با افزایش زاویه حمله، افزایش مییابد و این موضوع، عامل اصلی بروز رفتار غیرخطی در میدان سرعت و فشار مدل در زوایای حمله میانی است. همچنین، نتایج بیانگر این است که در زوایای حمله کوچک، حضور بال بر میدان جریان تشکیل شده بر روی بالک تأثیرات منفی داشته اما در زوایای حمله بزرگ، حضور بال باعث به تأخیر افتادن جدایش جریان و بهبود عملکرد وسیله پرنده میگردد.