سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدکاظم شربتدار – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
علیرضا ستاری فرد – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

به دنبال فرسوده شدن ساز ههای زیر بنایی و نیاز به تقویت سازه ها برای برآورده کردن شرایط سخت گیرانه طراحی و لرزه ای، طی دو دهه اخیر تأکید فراوانی بر روی تعمیر و مقاوم سازی ساز هها در سراسر جهان، با تکنیک های استفاده از مواد مرکبFRP به عنوان مسل ح کننده خارجی صورت گرفته است. اطلاعات زیادی که از تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده بر روی اتصالات تیر-ستون بتنی بدست آمده، نشان دهنده وقوع شکست برشی در اتصال تحت بارهای لرزه ای می باشد. جهت بررسی آزمایشگاهی اتصال بتن آرمه خارجی تقویت شده باFRP دو نمونه با مقیاس ۱/۲ساخته شده و تحت بارهای چرخه ای قرار گرفتند. در هر دو نمونه ضوابط شکل پذیری متوسط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در مورد خاموت گذاری فشرده در ناحیه بحرانی تیر و چشمه اتصال رعایت نشده است. نمونه اول به عنوان مرجع ضعیف در نظر گرفته شده و نمونه دوم نیز با یک الگوی تقویت توسط ورق هایFRP مقاوم سازی شد. پس از آزمایش های اتصالات، نتایج حاکی از آن بود که تقویت صورت گرفته در نمونه دوم باعث افزایش مقاومت و ظرفیت باربری اتصال شده است، همچنین از ایجاد شکست برشی در ناحیه بحرانی تیر و چشمه اتصال و انهدام و تخریب بتن در این نواحی جلوگیری شد