سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منصور حرفه دوست – دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا کرمی باغطیفونی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی و مدرس دانشگاه
مریم چگینی – کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی
تسترن سید اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

تحقیقات اخیرا دلالت بر این دارند که شخصیت از یک عامل عمومی نظیر عامل g هوش تشکیل شده که می تواند واریانس مشاهده شده در ابعاد شخصیت را تبیین کند. اگر این مدل با داده ها برازش خوبی داشته باشد، روند مطالعه شخصیت دچار تحول عظیمی می شود. با این حال، مدل عمومی شخصیت مورد انتقاد برخی از محققان واقع شده است. این پژوهش به منظور بسط ادبیات مربوط به مدل عمومی شخصیت و بررسی این مدل در فرهنگ ایرانی صورت گرفت. بدین منظور تعداد ۳۹۵ نفر( ۱۹۲ نفر دختر، ۲۰۳ نفر پسر) از دانشجویان دانشگاه علامه به روش تصادفی خوشه ای از چهاردانشکده آن انتخاب و به پرسش نامه IPIP کوچک پاسخ گفتند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ۱۸ AMOS نشان داد که مدل عمومی شخصیت زمانی که پنج عامل شخصیت به طور مستقیم در مدل قرار داده شدند، با داده های حاصل از پژوهش برازش خوبی را نشان داد. ولی وقتی پنج عامل شخصیت به طور مکنون در نظر گرفته شدند، مدل عمومی شخصیت از نظر آماری مورد تایید قرار نگرفت. محققان همچنین مدل پنج عاملی شخصیت را نیز مورد بررسی قرار دادند که نتیجه پژوهش حاکی از این بود که این مدل دارای شاخصه های برازش نسبتا ضعیف تا متوسطی بود. نتایج تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.