سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پانزدهمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شایان نراقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد- دانشگاه تربیت مدرس.
حمید اسدی – استادیار بخش مهندسی مواد- دانشگاه تربیت مدرس.
گاگیک برخورداریان – دانشجوی دکتری انستیتو مواد ، GKSS گیزتاخت، آلمان.
محمدعلی بوترابی – استاد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی – دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

استفاده از مدلهای پیش بینی کننده ریز ساختار دارای مزایای فراوانی از جمله کمک به شناسای ی عوامل موثر بر شکل و اندازهدانه و طراحی جوانه زاهای مؤثرترمی باشد . اصلی ترین مشکل برای استفاده ازچنین مدلهایی عدم وجود یک سازو کار جوانهزنی و رشد فراگیر و قابل استفاده برای سیستمها و شرایط مختلف می باشد . در این پژوهش ، ریز ساختار و منحنی های سردشدن محاس به شده برای آلومینیوم خالص تجاری، با نتایج حاصل از آزمونهای تجربی در شرایط مختلف انتقال حرارت وجوانه زنی برای این ماده مقایسه شده، از این طریق قابلیت مدلهای مختلف جوانه زنی و رشد برای پیش بینی ساختار دانه درو انجام تعداد Cellular Automata این سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت . این کار با اس تفاده از شبیه سازی از روشزیادی آزمایش انجماد تحت شرایط مشخصی صورت گرفت . نتایج به دست آمده نشان می دهند که به طور کلی مدلهایمورد استفاده از قابلیت نسبتًا خوبی برای پیش بینی ساختار دانه برخوردار هستند . همچنین مشاهده شد که با افزایش میزانجوانه زنی میزان انطباق نتایج شبیه سازی با نتایج آزمایشات تجربی، بهبود می یابد . هیچکدام از مدلهای مورد استفاده هنوز ازجهت پیش بینی تاریخچه سرد شدن ومادون تبرید از دقت کافی برخوردار نبودند.