سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدمحمودی – استادیار دانشگاه تبریز
امیر سرورالدین ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
فرامرز رنجبر – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله، عملکرد یک چرخه تبرید اجکتوری بطور تجربی وتئوری مورد مطالعه ترمودینامیکی قرار گرفته است. مدل ترمودینامیکی بصورت یکبعدی و با استفاده از نرمافزارEES ارائه شده است. این مدل قادر است در شرایط مختلف نسبت های مکش و مساحت اجکتور را، که نمایانگر هندسه اجکتور است، محاسبه کند.مدلسازی اجکتور بر اساس روش اختلاط در فشار ثابت ۱ و با استفادهاز ضرایب ΦP و Φm که نمادی از تلفات اصطکاکی هستند و بصورت تجربی تعیین میشوند، انجام شد. همچنین جهت تعیین تاثیر پارامترهایی همچون دمای اواپراتور و مولد بخار بر روی ضریب عملکرد ، نابودی اگزرژی اجزای چرخه و بازده قانون دوم ترمودینامیک یک مطالعه پارامتریک صورت گرفت. نتایج نشان میدهد که افزایش دمای مولد بخار و اواپراتور ضریب عملکردسیستم را افزایش میدهد و اینکه بیشترین اتلافات اگزرژی بترتیب در اجکتور، مولد بخار و کندانسور روی میدهد. با استفاده از مدل ملاحظه شد که در هر فشار مولد بخار، با تغییرات دمای اواپراتورمقدار اپتیممی برای بازده قانون دوم وجود دارد