سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا هاشمی – پژوهشکده مهندسیمرکز تحقیقات مهندسی تبریز
میرجلیل رضوی – دانشیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
تاجبخش نویدچاخرلو – دانشیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز

چکیده:

هدف اصلی از این تحقیق بررسی و مطالعه تجربی برای تعیین و بهبود عمر و همچنین میزان و نوع سایش اتفاق افتاده در یک اتصال دو لبه آلومینیوم ۲۰۲۴-T3 آلیاژ پرمصرف درصنایع هوافضا تحت بارگذاری متناوب و خستگی می باشد جهت دستیابی به منحنی های تنش – عمر و مشاهده اثر مستقیم نیروی پیش بار Clamping force براستحکام خستگی اتصال و نوع سایش حادث شده سه گروه نمونه خشک و دو نمونه روغنکاری شده با نیروهای پیش بار متفاوت تحت بارهای سیکلی محوری مختلف قرارگرفته اند. نتایج حاصل از تستهای خستگی بصورت دیاگرام S-N برای نمونه های مختلف رسم شده و تاثیر نیروی پیش بار برسایش و عمر اتصال نشان داده شده اند نتایج به دست آمده از آزمایشهای تجربی نشان میدهد که بسته به دو متغیر میزان نیروی پیش بار پیچ و همچنین دامنه نیروی متناوب وارد بر اتصال مزان عمر نمونه ها و مقدار سایش و مکان حادث شدن آن در اتصال ها متفاوت بوده و در برخی موارد محل مناسب برای رشد و گسترش ترکهای خستگی می با شند.