سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احد قائمی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
میثم تراب- مستعدی – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی
حسین قنادزاده – استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این تحقیق سینتیک و ترمودینامیک حذف فلزات سنگین توسط پرلیت بصورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. از تکنیک جذب برای حذف فلزات مس، جیوه و نقره از محلول های آبی توسط پرلیت استفاده گردید. داده های تجربی در شرایط مختلف عملیاتی شامل اثر pH، زمان تماس و دما برای بررسی پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی انجام گرفت. داده های به دست آمده با مدلهای سینتیکی و ترمودینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که داده های سینتیکی تطابق خوبی با مدل درجه دوم داشت. همچنین پارامترهای ترمودینامیکی براساس داده های بدست آمده محاسبه گردید. بررسی پارامترهای ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب بصورت طبیعی خود بخود بوده و همچنین فرآیند گرمازا می باشد.