سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیومرث شاکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک-ساخت و تولید، دانشگاه ارومیه
طاهر ازدست – استادیار، دانشگاه ارومیه
علی دنیوی – استادیار، دانشگاه ارومیه

چکیده:

فومهای میکروسلولی ۱به آن دسته از فومها اطلاق میشود که دارای تعداد بسیاری سلولهای ریز در اندازههای میکرون میباشند. در این فومها از گاز خنثی (نیتروژن یا دیاکسیدکربن) بعنوان ماده پفدهنده استفاده میشود. بدلیل کوچکی سلولها، این فومها خواص مکانیکی و فیزیکی برتری (مانند: استحکام به وزن، استحکام به ضربه، خواص حرارتی و دیالکتریکی) حتی نسبت به پلاستیک فومنشده دارند. در این تحقیق به بررسی تجربی خواص مکانیکی فوم میکروسلولی مخلوط امتزاجپذیر پلیوینیلکلراید/ نیترالبوتادینرابر ۲ با روش تودهای ۳ و عامل دمنده دیاکسیدکربن پرداخته شد. پارامترها دمای فوم( ۹۰ ،۷۰ و ۱۱۰ درجه سانتیگراد) و زمان فوم( ۱۰ ،۵ و ۱۵ ثانیه) میباشد. خواص مکانیکی رابطه مستقیم با پارامترهای فرآیند فوم میکروسلولی دارد. استحکام کششی، ازدیاد طول در نقطه شکست، استحکام نسبت به چگالی نسبی فوم و ازدیاد طول در نقطه شکست نسبت به چگالی نسبی فوم محاسبه شدند. نتایج آزمایش نشان میدهد که با افزایش دما و زمان فوم، استحکام کششی و ازدیاد طول در لحظه شکست کاهش مییابند اما با افزایش چگالی نسبی فوم، استحکام و ازدیاد طول در نقطه شکست افزایش مییابد