سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سودابه خلیلی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اصغر قریشی –
محسن جهانشاهی –

چکیده:

دراین تحقیق پتانسیل نانولوله های کربنی MWCNT به عنوان موادی برای جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی درمحدوده دمای ۲۸۸-۳۰۸ درجه کلوین و تا فشار ۴۰ بار مورد بررسی قرارگرفت اندازه گیری ها به روش حجم سنجی و با استفاد هاز یک سیستم دو مخزن تحت فشار صورت گرفت نتایج نشان داد که دما تاثیر کمتری برروی جذب دی اکسید کربن نسبت به متان برروی نانولوله کربنی داشته است بهمنظور بررسی تاثیر زمان برفرایند جذب گازها برروی نانولوله میزان جذب گازهای CO2 CH4 با گذشت زما و تارسیدن به حالت تعادل در دمای ۲۵K و درمحدوده فشار ۱۶-۱۵ بار مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد کهجذب هر دو گاز برروی این جاذب بسیار سریع بوده است گرمای ایزواستریک ناچیز حاصل از جذب این گازها برروی MWCNT محاسبه شده از معادله کلازیوس – کلاپیرون در مقادیر ثابت جذب مبین ماهیت فیزیکی مکانیزم جذب آن ها بوده است.