سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک
عباس قلندرزاده – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
کامبیز بهنیا – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
محمدعلی کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک

چکیده:

استفادهاز دیوارهای خاک مسلح در نقاط مختلف جهان مورد توجه فراوان قرارگرفته و کاربردهای زیادی در ساخت دیوارهای حائل و پایه کناری کوله پلها پیدا کرده است واقع شدن این سازه ها در مناطق لرزه خیز ایجاب می کند که علاوه بر پایداری استاتیکی عملکرد لرزه ای آنها نیز مورد بررسی واقع شود. به منظور درک بهتر رفتار دیوارهای خاک مسلح در برابر نیروهای زلزله تعدادی آزمایش مدل میز لرزه برروی این سازه ها انجام شده است اینمقاله نتایج حاصل از اعمال بارهای لرزه ای بدو مورد از دیوارهای ساخته شده با شرایط متفاوت در پنجه دیوار مقایسه شدهاست سایر شرایط دیوار از جمله طول مسلح کننده ها و چیدمان مسلح کننده ها در دودیوار یکسان است دیوار اول فاقد عمق مدفون است و در دیوار دوم به اندازه یک دهم ارتفاع کل دیوار عمق مدفون درنظر گرفته شده است. حرکت ورودی پایه شتاب هارمونیک سینوسی ودرهر دو دیوار یکسان میباشد.