سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرش میرعبداله لواسانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز_ گروه مکانیک
زهرا نامداربابلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز_ گروه مکان
مسعود زارع – عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران_ دانشکده
محسن زمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز_ گروه مکان

چکیده:

هدف از این مقاله، بررسی تاثیر رطوبت هوای ورودی بر انتقال حرارت و راندمان حرارتی برج خنک کننده مرطوب جریان مخالف به کمک روش تجربی است. از پکینگ چوبی مسطح ساخته شده از چوب سرخ با سطح مقطع۰/۹متر مربع در شش ردیف افقی که با فاصله های برابر قرار گرفتهاند، در داخل برج استفاده شده است دمای آب ورودی به برج ثابت و برابر با ۴۵ درجه سانتیگراد است. نسبت نرخ دبی آب ورودی به دبی هوایورودی به برج از ۰/۴ تا۲/۴تغییر داده شدهاست. همچنین دمای هوا ی ورودی به برج برابر با ۳۱ درجه سانتیگراد و رطوبت آن از ۳۰ تا ۸۰ درصد تغییر داده شده است. نتایج نشان می دهن د با افزایش رطوبت حرارت زدوده شده از آب کاهش یافته و در نسبت دبی ۲/۴با افزایش رطوبت هوای ورودی به برج به میزان ۱۶۶ درصد، میزان گرمای گرفته شده از آب ۱/۷۳کیلووات کاهش یافته است. نتایج همچنین نشان می دهند که با افزایش رطوبت، راندمان حرارتی برج با شیب بسیار ملایم افزایش یافته است