سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا تقوی زنوز – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی خدابنده لو – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی دراین پژوهش بررسی تجربی تاثیر زاویه برخورد Incidence angle جریان و عدد رینولدز بردنباله حاصل از پره های کسکید کمپرسورمحوری میباشد مشخصه های جریان دردنبال حاصل از پرههای کسکید در پایین دست لبه فرار و در موقعیت های متفاوت زاویه ای پره ها در اعداد رینولدز مختلف با استفاده از تکنیک سرعت سنج سیم داغ مورد بررسی قرارگرفته اند. سپس با تجزیه و تحلیل نتایج حاصله مولفه های نوسانی و متوسط زمانی سرعت جریان اندازه گیری شده بدست آمده است نتایج نشان میدهد که با کاهش زاویه برخورد در زوایای منفی و افزایش عدد رینولدز پهنای ناحیه دنباله افزایش می یابد. همچنین اثر زاویه برخورد وعدد رینولدز برپروفیل های سرعت متوسط و شدت اغتشاشات جریان بحث و ارزیابی شده است.