سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شعبان علیاری شوره دلی – استادیاردانشکدهمکانیک- دانشگاه تربیتدبیرشهید رجایی
رسول قاسمی جوجیلی – کارشناسارشدمکانیک- دانشگاه تربیتدبیرشهید رجایی

چکیده:

هدف این بررسی، مطالعه تجربی تأثیر آشفتگی احتراق بر طول پیش از انفجار Detonation)میباشد. بدینمنظور طی مطالعات انجام شده لوله انفجاری طراحی و ساخته شده است،که بوسیله قراردادن موانعObstacle) با نسبت انسدادBlockage Ratioمتفاوت و فاصلهگذاری بین آنها در مسیر شعله، طول پیش از انفجار بررسی شده است. سوخت مورد استفاده در آزمایش مخلوط استوکیومتری متان–اکسیژن میباشد. محدوده تغییر نسبتانسداد موانع قرارگرفته در طول لوله BR=% و ۷۰ BR=% و ۶۰ BR=%40بوده، فاصله بین موانع ۲و ۴و ۶ سانتیمتر در نظر گرفته شد. جهت تعیین محل وقوع انفجار برای اولین بار در ایران از صفحات دوداندود و ثبت سلولهای انفجاری روی آن استفاده شده است. نتایج نشان میدهند شکلبندی موانع تأثیر زیادی بر طول پیش از انفجار دارد به طوریکه با زیادشدن موانع، طول پیش از انفجار کاهش و هر چه نسبت انسداد بیشتر باشد طول پیش از انفجار افزایش می یابد.