سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا نقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی
محمد علی اخوان بهابادی – استاد،دانشکده مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی،دانشگاه تهران
سعید محسنی گرگانی – فارغ التحصیل دکتری تخصصی مهندسی مکانیک،پردیس دانشکده های فنی،دانشگ

چکیده:

این مطالعه به بررسی تجربی افزایش انتقال حرارت دراثرافزودن نانولوله های کربنی به روغن پایه تحت شرط مرزی دمای ثابت دیواره درلوله هایی با مقطع مستطیلی می پردازد جریان ازنظر هیدرودینامیکی توسعه یافته می باشد و لیکن از نظر حرارتی درطول ورودی است سیال عامل مورد استفاده دراین آزمایش ها روغن انتقال حرارت بصورت خالص و سه نوع نانوسیال می باشد که با افزودن نانولوله های کربنی MWCNT) به روغن انتقال حرارت با سه غلظت جرمی ۰/۰۵و۰/۱و۰/۲ تهیه شدها ست خصوصیات سیال پایه و نانوسیال ها از قبیل دانسیته ویسکوزیته ضریب هدایت حرارتی و ظرفیت گرمایی ویژه با دستگاه های دقیق اندازه گیری شدند نتایج نشان میدهد که دانسیته ویسکوزیته و ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات نسبت به سیال پایه بیشتر است اما ظرفیت حرارتی ویژه آنها کاهش می یابد.