سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داریوش آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکدههای فنی
محمدعلی اخوان بهابادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش تغییرات افت فشار جریان نانوسیال روغن انتقال حرارت-نانولوله های کربنی در لوله های تخت شده مورد بررسی تجربی قرار گرفته است . جریان از نظر هیدرودینامیکی توسعه یاف تهدر نظر گرفته می شود اما از نظر حرارتی در طول ورودی خواهد بود نانوسیال با غلظت های ۰/۱ و ۰/۲و۰/۴ درصد جرمی و لوله ها با ۵ مقطع دایروی با قطر داخلی ۱۴/۵ میلیمتر و تخت شده با ارتفاع های داخلی ۸/۶ و ۱۰/۶ ،۱۱/۷ ،۱۳/۴میلیمتر مورد آزمایش قرار گرفتند نتایج حاکی از آن است که افزایش قابل توجهی در افت فشار با افزایش غلظت نانوسیال و همچنین افزایش درجه ی تخت شدگی لوله دیده میشود که از نظر اندازه با هم قابل مقایسهاند. اما تحمل این هزینه بی ثمر نیست و نتیجه ی استفاده از نانوسیال به جای سیال پایه و جایگزین کردن ل ولهی دایروی با لول هی تخت شده افزایش قابل توجه انتقال حرارت است