سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عصمت الله عرفانی – کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار
عبدالامیربک خوشنویس – استادیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمدرضا اجنوردی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

چکیده:

این مقاله یک بخش از مطالعه گسترده تری است که در آن ضرایب پسا به روش wake survey دررینولدزها و زوایای حمله مختلف مورد بررسی قرارگرفته است درتحقیق حاضر شدت اغتشاشات دنباله پشت دو مدل ایرفویل S823 S822 که درتوربین های بادی کوچک کاربرد دارند درتونل بادمورد اندازه گیری قرارگرفته است داده برداری ها درسرعت ها و زوایای حمله مختلف و درموقعیت های x/c=0/01,0/125,0/5,1,2,3 انجام گرفته است نتایج بدست ده است نشان داد که شدت اغتشاشات دنباله به مقدارعددرینولدز زاویه حمله و موقعیت داده برداری وابسته است داده برداریها درسرعتهای پایین مطابق با اعداد رینولدز پایین کمتر از ۵ ۱۰ انجام شدند. نتایج نشان داد که با افزایش عدد رینولدز توسط افزایش سرعت جریان هوا اغتشاشات در داخل دنباله افزایش می یابد. با افزایش فاصله از لبه فرار در پشت ایرفویل شدت اغتشاشات کاهش پیدا کرده و پروفیل شدت اغتشاشات عریض تر و یکنواختتر می شود.