سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد تقوایی – دانشکده مهندسی شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد
خسرو جعفرپور – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز دانشیار
حسین تقوایی – پردیس مهندسی دانشگاه شیراز دانشجوی کارشناسی
فضل اله زارعی کردشولی – پتروشیمی شیراز کارشناسی ارشد مهندسی فرایند

چکیده:

یکی از مهمترین پارامترهای موثر بر بازده ی اب شیرین کنهای خورشیدی فعال عمق اب شور در آنها می باشد در تمام گزارشهای مشاهده شده در مطالعه ی این اثر مدت زمان پیش بینی تئوری با استفاده از اجرای برنامه ی مدلساز یا ازمایشهای سیستم فعال حداکثر یک شبانه روز اول به کار افتادن دستگاه بوده و لذا نتایج آنها براساس روز اول کارکرد بدست امده است اما دراین تحقیق برای اولین بار به بررسی تجربی اثر حقیقی عمق آب در استفاده واقعی و بلندمدت از این اب شیرین کن خورشیدی فعال پرداخته می شود بدین منظور دو دستگاه اب شیرین کن خورشیدی فعال مشابه ساخته و مورد ازمایش های شبانه روزی در روزهای متوالی قرارگرفتند. میزان تولید و دمای اب و شیشه ی این دستگاهها با عمقهای مختلف آب شور در دو حالت کارکرد یک روزه و کارکرد متوالی و با اتصال به دو سطح متفاوت کالکتور مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که در صورت کاکرد متوالی دستگاه در سیستم فعال در واقع با افزایش عمق بازده دستگاه افزایش یافته و شدت این افزایش با بیشتر شدن سطح کالکتور افزایش می یابد.