سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود شریعتی – استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
روح الله درزی نفت چالی – کارشناس ارشد مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ق
جواد یزدان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این مقاله به بررسی تجربی تأثیر مکان گشودگی بر رفتاررچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری سیکلی محوری پرداخته شده است . جهت انجام کلیه آزم ایشها از دست گاه سرو – هیدرولیکاینسترون ۸۸۰۲ استفاده شده است . بارگذاری بصورت تنش -کنترل با نرخ ثابت۲۳۰MPa/sec و در دمای محیط صورت گرفته است . تکیهگاه نمونه ها بصورت دو لبه درگیر و دو سوی دیگر آزاد می باشند. جهت بررسی اثر مکان گشودگی ، تعدادی ورق که حاوی یک گشودگی با قطر یکسان و موقعیت های مختلف مرکز آن می باشند ، آزمایش شده اند. نمودارهای کرنش رچتینگ و تغییرات آن بر حسب تعداد سیکل بارگذاری و همچنین نمودارهای تنش – کرنش حقیقی برای نمونه های آزمایش شده ترسیم شده اند. این نمودارها نشان می – دهند که افزایش فاصله بی ن مرکز گشودگی و مرکز ورق، منجر به کاهش عمر قطعه، افزایش مقدار تغییرات کرنش رچتینگ نهایی و افزایش تغییر شکل نمونهها در سیکل اول میشود