سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ساناز اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محبوبه ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی – دانشیار،دانشگاه صنعتی نو شیوانی بابل
نغمه جمشیدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

آگاهی ازویسکوزیته نانوسیالات مختلف ازلحاظ جنس نانوسیال غلظت نانوسیال PH اسیدی نانوسیال ابعاد نانوذرات محلول درسیال پایه و غیره درراستای رشد روزافزون استفاده از نانوسیال ها و جهت طراحی دقیق سیستم های انتقال حرارتی امری ضروری می باشد علیرغم ارایه روابط تئوری متعددی که توسط محققان مختلف برا یمدلسازی ضریب لزجت نانوسیال انجام شده است ناتوانی این مدلها دربیان دقیق مقدار ضریب لزجت بدلیل رفتارها و حرکت های پیچیده آنها انکارناپذیر است با مشخص شدن توانایی نانوسیال درافزایش جابجایی انتقال حرارت پژوهشگران متعددی خواص حرارتی آن را بصورت تجربی و تئوری بررسی نمودها ند هدف ازاین مطالعه اندازه گیری ضریب لزجت برای نانوسیال TiO2 درسیال پایه آب آب: اتیلن گلیکول با نسبت وزنی ۶۰:۴۰ و آب: پروپیلن گلیکول با نسبت حجمی ۶۰:۴۰ با درصدهای حجمی ،۶۲٫۰ ،۶۲۰ ،۶۲۱۰و۱و۳ درروند گرمایش دربازه دمایی ۲۵تا۶۰ درجه سانتیگراد می باشد.