سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا داودی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمداز صیاداصغریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه موسسه آموزش عالی پردیسان

چکیده:

جمع شدگی و نشست خمیری بتن تازه ریخته شده در چندساعت اولیه پس از بتن ریزی به وقوع می پیوندد که در نگاه اول دراکثر پژوهش های گذشته ناشی از بیشتر شدن نرخ تبخیر از نرخ آب انداختگی است .اما به نظر می آید عوامل دیگری چونارزش ماسه ای ، دانه بندی ، حداکثر اندازه دانه ها ، شکل و بافت سنگدانه ها ،میزان ماله کشی سطح بتن ، مقدار پوشش بتن روی قید ،دوره عمل آوری بتن ،مدول ارتجاعی سنگدانه ها ، نسبت آب به سیمان ، شکل واندازه قطعه بتنی می توانند بصورت مجزا یا باهم در میزان افت و نشست بتن در ساعات ابتدایی پس از ریخته شدن ووقوع ترکها موثر باشند.در این آزمایش ارزش ماسه ای ودانه بندی تحت شرایط غیر یکسان در ۵ نمونه مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است.