سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش تولید یک مرحله ای یا دومرحله ای و عوامل دمای مذاب دمای قالب میزان عامل پف زا و حجم تزریق برمقاومت به ضربه قطعات فوم ساختاری پلی اتیلن سنگین درفرایند قالب گیری تزریقی می باشد جهت بررسی نحوه اثرگذاری عوامل درصد سهم هرعامل و یافتن شرایط بهینه فرایند از روش آماری تاگوچی استفاده شده است نوع ماده پف زا آزودی کربن امید و قالب تزریق مورد استفاده دارای حفره ای به ابعاد ۳/۲×۵۸×۷۵ میلیمتر بوده است مقاومت به ضربه قطعات براساس استاندارد ASTM D256 انجام شده است و واحد آن kj/m2 می باشد نتایج نشان میدهد که مقاومت به ضربه قطعات دومرحله ای تولید شده دردماهای مذاب پایین بیشتر از قطعات یک مرحله ایتولید شده بوده است و همچنین بطور کلی با افزایش دمای مذاب دمای قالب میزان عامل پف زا و حجم تزریق مقاومت به ضربه کاهش یافته است.