سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد رشید – کارشناس ارشد
کمال حداد – استاددانشگاه شیراز
منصور طالبی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اصفهان
جمشید خورسندی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای اصفهان

چکیده:

دراین مقاله مطالعه آزمایشگاهی برروی ضریب انتقال حرارت جابجایی دریک لوله حلقوی عمودی با شار غیریکنواخت شارکسینوسی درناحیه درحال توسعه برای نانوسیال Al2O3 /آب با قطر متوسط ۲۰ نانومتر انجام شد هدف اولیه این تحقیق بررسی دمای سطح لوله داخلی منبع گرمایی بود که شمصخ شد دما درنقطه ای بالاتر از وسط میله برای دماهای ورودی مختلف بیشینه می گردد و دمای سطح میله برای نانوسیال کمتر از سیال پایه بود هرچندکه نانوسیال برمکان نقطه بیشینه سطح اثرخاصی نداشت سپس ضریب انتقال حرارت جابجای نانوسیال بررسی گردید و مشخص شد که با افزایش غلظت حجمی و عدد رینولدز افزایش می یابد بیشترین میزان افزیاش انتقال حرارت به میزان ۱۹درصد برای غلظت ۱٫۵% و دررینولدز حدود ۲۱۰۰ اتفاق افتاد اثر دمای ورودی برانتقال حرارت نانوسیال بررسی گردید و افزایش ضریب انتقال حرارت با افزایش دمای ورودی مشاهده شد اثرفشار برانتقال حرارت نانوسیال بررسی گردید و مشخص گردید که فشار اثرمحسوسی برضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیال ندارد.