سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدحمیدرضا ابطحی – کارشناسی ارشد MBAدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، رییس ادا
منیره سامع – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه اصفهان

چکیده:

آموزش به عنوان یکی از اصلیترین راههای توسعه منابع انسانی در حوزه سازمانها، زمانی میتواند به هدف و جایگاه خود در سازمان دست پیدا کند که نظام آموزشی در سازمان به گونهای طراحی شده و فعالیت نماید که کارآمد و اثربخش باشد که این امر کارآمدی آموزشهای سازمانی را برای کارکناندر پی خواهد داشت. متاسفانه امروزه با وجود فعالیتهای گسترده اکثر سازمانهای تولیدی و خدماتی، نظام آموزش در آنها همپای سایر بخشها رشد نکرده و کارآمدی آن نیز مورد غفلت واقع شده است. در این مقاله علل اصلی ناکارآمدی آموزشهای سازمانی به دنبال چندین سال فعالیت در ادارهآموزش شهرداری اصفهان بیان شده و در هر موردد تجربیات موفق این بخش برای از بین بردن آن عامل ناکارآمدی تشریح شده است. در مواردی که اقدام مؤثر و مثبتی برای رفع عامل ناکارآمدی پیدا نشده به عنوان یک تجربه ناموفق بیان شده که البته میتواند زمینهای برای سایر مدیران بخش آموزش ومحققان جهت یافتن راهکارهای جدید باشد