سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جمشید جم – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی دانشکده خودرو دانشگاه فنی و حرفه ای الغدی
سیدمجتبی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی ساخت و تولید دانشگاه شهید رجایی تهر

چکیده:

جوشکاری مقاومتی نقطهای سادهترین و پرکاربردترین نوع جوشکاری مقاومتی است که مهمترین کاربرد آن در ساخت بدنه انواع خودروها است. در جوشکاری نقطه ای، اندازه و شکل دکمه جوش یکی از عوامل بسیار مهم و موثر بر خواص مکانیکی جوش، همچون استحکام کششی -برشی و نیز استحکام خستگی می باشد. از این رو لازم است که مقدار متغیرهای جوش به طور مناسبی تنظیم شده باشند. در این مطالعه اثر پارامترهای مختلف جوشکاری از جمله زمان جوشکاری، جریان جوشکاری و نیروی الکترود بر اندازه و شکل دکمه جوش تشکیل شده بررسی شده است. برای بررسی های تجربی عوامل موثر جوشکاری از روش طراحی آزمایش ها و نرم افزارMinitab بر روی ورق های فولادی کم کربن ١٢ St مورد استفاده در بدنه خودروها با ضخامت ۰/۸mm استفاده شده است. جهت شبیه سازی فرایند تشکیل دکمه جوش از روش المان محدود و نرم افزارANSYS استفاده شده است. به همین منظور از یک مدل متقارن دوبعدی الکتروترمومکانیکی استفاده شده و برای افزایش دقت، خواص مواد وابسته به دما در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که باافزایش زمان و جریان جوشکاری دکمه جوش حاصل افزایش یافته که تاثیر جریان بیشتر است. افزایش نیروی الکترود باعث افزایش ناحیه تماس وکاهش قطر نقطه جوش می شود. مقایسه نتایج تجربی و عددی تطابق مطلوبی را نشان می دهد