سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهرزاد خسروی نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی
علیرضا عصاره – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

جهانی شدن پدیده ای است که جنبه های مختلف بشری مانند جنبه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و آموزشی را تحت تاثیر قرار داده است و بین المللی سازی به عنوان بعدی از پدیده ی جهانی شدن ، نظام های آموزشی و به تبع آن منافع کشورها را در عصر اقتصاد دانش – محور با مسائلی مواجه کرده است. شناخت مسائل و موانع بین المللی سازی برنامه درسی آموزش عالی جهت رفع ناکارآمدی احتمالی این نظام ها و تلاش در معرفی راهکارهایی برای ایجاد فرصت ها در بین المللی سازی هدف این پژوهش است.با توجه به ماهیت کیفی پژوهش که متضمن رویکرد تفسیری به موضوع مورد مطالعه است روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است. لذا با ارائه ی سوالات پژوهشی ابتدا به تصویرسازی آن چه هست ، تشریح و تبین چرایی وضعیت مساله پرداخته شده و سپس پیشنهادتی جهت بین المللی سازی برنامه درسی نظام آموزش عالی ارائه می شود.نتایج پژوهش بیانگر ضرورت ایجاد تغییراتی در برنامه درسی آموزش عالی جهت بین المللی سازی نظام آموزش عالی است.