سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد بهمنی – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی تثبیت ازت در دو رقم نخود تحت تأثیر پرایمینگ و کود کمپوست، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقات کشاورزی گریزه واقع در شهرستان سنندج در سال زراعی ۱۳۹۲ اجرا شد. عامل رقم در دو سطح (هاشم و ILC482)، سه سطح کود کمپوست (شاهد ده و بیست تن در هکتار) و سه سطح پرایمینگ (KNO3 و آب مقطر، KH2PO4 و شاهد) مورد بررسی قرار گرفتند. از جمله صفات مورد بررسی تعداد گره در ریشه، درصد ازت ریشه و ساقه، درصد پروتئین ریشه و ساقه و درصد پروتئین کل بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس عامل رقم تأثیر معنی داری بر هیچکدام از صفات مورد بررسی نداشت. پرایمینگ (به جز پروتئین کل) و کمپوست بر همه صفات مورد بررسی تأثیر معنی داری داشتند. همچنین اثر متقابل دوگانه رقم در پرایمینگ (تعداد گره در ریشه)، رقم در کمپوست (به جز درصد ازت ریشه)، پرایمینگ در کمپوست (به جز درصد ازت ریشه)، همچنین اثر متقابل سه گانه این عوامل بر تمامصفات بررسی شده معنی دار گردید. مقایسه میانگین ترکیبات تیماری رقم، پرایمینگ و کمپوست نشان داد با توجه به نتایج حاصل از تعداد گره در ریشه و نیز درصد ازت و پروتئین ریشه مشخص شد، بیشترین تعداد گره در ریشه در رقم ILC بدون استفاده از پرایمینگ و استفاده از کمپوست به میزان ۱۰ تن در هکتار حاصل شد. بیشترین درصد ازت ریشه در رقم هاشم در سطح شاهد پرایمینگ و ۲۰ تن در هکتار کمپوست، بدست آمد.