سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آگرواکولوژی
محمود پوریوسف میاندواب – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
عبداله حسن زاده قورت تپه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی آ.غ

چکیده:

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت ومحلول پاشی با محرک های رشد و مواد هیومیکی دالجین ، کدامین ۱۵۰ هوموس PK و هورت پلاس برعملکرد روغن و اجزا عملکرد طرحی بصورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی که شام لسه تاریخ کاشت و محلول پاشی و تیمار شاهد بدون محلول پاشی بود در ایستگاه ساعتلوی ارومیه در سال زراعی ۸۹ انجام شد صفاتیکه دراین طرح مورد اندازه گیری قرارگرفت عبارتند از: عملکرد روغن، وزن هزاردانه، قطرساقه، تعداد دانه پر. سپس نتایج را با نرم افزار SAS مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که از نظر آماری در سطح احتمال ۵% درتاریخ کاشتهای متفاوت تعداد دانه پر عملکرد روغن، وزن هزاردانه اختلاف معنیداری دارند و قطر ساقه غیر معنیدار بود.