سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سلیمان اسکندری راد – عضو علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

کاروزندگی دردنیای به شدت متحول و متغیر کنونی بدون سازمانهای ارتباطی و اطلاعاتی بسختی امکان پذیر است مدیریت و راهبرد درمحیط کاروزندگی نیازمنددانش و اطلاعات کافی برای تصمیم گیری است درعصرارتباطات و اطلاعات درموقعیتی که جامعه متحول ما رو بسوی تکامل دارد و مدنیت را جستجو می کند روابط عمومی از اجزا و عناصر اصلی ارتباطات است و درایجاد بسترهای مشارکت ذهنی و عینی نقش نهادی و بنیادیدارد زیرا جنس و ماهیت مجموعه وظایف و فعالیت آن بطور عمده ارتباطی تعاملی و تبادلی است امرمشارکت با مقوله اطلاع رسانی که ازمهمترین رویکردهای روابط عمومی است اغاز می شود و بسیاری دیگر ازکارهای اجرای تحقق مشارکت ازجمله تمهیدات ترغیبی همان امور رایج کاربردی روابط عمومی است دراین مقاله روابط عمومی تعریف می شود و وظایف و اصول آن شرح داده میشود.