سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا رحیمی بالادزایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین، گروه زراعت، ورامین، ایران
سلمان دستان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه زراعت، تهران، ایران
حمیدرضا مبصر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،
عباس قنبری مالیدره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار، گروه کشاورزی، جویبار، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تاریخهای مختلف کاشت و کاربرد سایکوسل بر صفات زراعی ارقام جو، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه ایستگاه تحقیقات زراعی بایعکلا شهرستان نکا در سال زراعی ۱۳۸۸-۸۹تاریخهای کاشت ۲۰ آبان، ۵ و ۲۰ آذر به عنوان عامل اصلی و ارقام صحرا، پروداکتیو و لاین ۱۲M و دو سطح محلولپاشی سایکوسل{بدون مصرف (شاهد) و مصرف۲/۸ لیتر در هکتار} که به صورت فاکتوریل اختلاط گردیدند، به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد حداکثر و حداقل درصد سنبلک بارور، عملکرد دانه و شاخص برداشت به ترتیب تحت تاریخهای کاشت ۵ و ۲۰ آذر حاصل شد. رقم صحرا و لاین ۱۲M به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد سنبلک بارور، عملکرد دانه۳۱۶/۹ و۲۴۴/۴ گرم در متر مربع)، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. با مصرف سایکوسل ارتفاع گیاه کاهش یافت، اما درصد سنبلک بارور، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت افزایش یافت.