سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهلا نجفی – دانشگاه زابل
طلعت یساری –
محمدرضا شهسواری – مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

به منظور تعیین اثرتاریخ کاشت برمراحل نمو و بعضی از صفات ارقام بهاره گلرنگ آزمایشی درایستگاه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان طی سالهای زراعی ۸۶-۱۳۸۵و۸۷-۱۳۸۶ انجام شد سه رقم گلرنگ به نامهای اراک صفه و گلدشت درهشت تاریخ کاشت ۱۵و۲۹ اسفند۱۵و۳۰ فروردین ۱۵و۳۰ اردیبهشت ۱۶خرداد و ۲تیر درشش بلوک کامل با توزیع کرت های خرد شده مورد مقایسه قرارگرفتندطی سال اول آزمایش مراحل نمو طولانی تر و درنتیجه رشدرویشی و زایشی بیشتر بود بالاترین عملکرد دراولین تاریخ کاشت حاصل شد تاخیر کاشت تاتاریخ کاشت هفتم سبب تسریع نمود برخورد رشد رویشی و زایشی با گرمای تیرومردادنقصان سطوح فتوسنتز کننده و گلدهی زود هنگام و درنتیجه کاهش عملکرد دانه گردید ارقام مورد بررسی ازلحاظ بعضی از مراحل نمود متفاوت بودند ارقام گلدشت و صفه به ترتیب زودرس ترین ودیررس ترین ژنوتیپ ها بودند.