سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر محمدی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی بابل
علیرضا مصداقی نیا – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهر
امیر حسین محوی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ت
سیمین ناصری – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهر

چکیده:

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور افزایش بیش از حد نیترات مشاهده شده است که این افزایش نیترات مشکلاتی را د رزمینه محیط زیست و بهداشت عمومی ایجاد می کند. نیترات در غلظتهای بالا در آب آشامیدنی در نوزادان زیر شش ماه با هموگلبین تولید مت هموگلوبین و ایجاد سندرم بچه آبی (blue baby) می کند و بعضی از ترکیبات سرطانزا نیز تولید می کند . بنابراین غلظت بالای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثر ph و سولفات د رحذف نیترات از آب توسط نانو ذره آهن صفر است. روش بررسی : آزمایشات بر روی نمونه های سنتیک د رغلظتهای مشخص انجام شد و نمونه ها از لحاظ تاثیر زمان تماس ، غظت نیترات اولیه و سولفات به عنوان متغیر مداخله گر مورد آنالیز قرار گرفتند. تمامی آنالیزها بر اساس استاندارد متد انجام شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در غلظت ۲۰۰میلی گرم د لیتر نیترات و ۷ و ۶ و ۵ ph میزان حذف نیترات د ر۶۰ دقیقه ترتیب ۶۹ و ۷۲ و ۸۸ درصد می باشد. میزان حذف نیترات در غلظت ۱۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم د رلیتر و ۶=ph به ترتیب از ۶۰ به ۸۳ درصد رسیده است. د رغلظت ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم د رلیتر نیترات همراه با همین غلظت سولفات در ph برابر ۷ بازده حذف از حالتی که بدون سولفات بوده است از ۷۲ به درصد ۷۰ رسیده است. نتیجهگیری : نتیج تحقیقات نشان می دهد که ph اولیه محلول برای رسیدن به حداکثر بازده حذف حائز اهمیت است. بطوریکه در ph های پایین تر میزان حذف بیشتری مشاهده می شود. اثر سولفات بر روی فرایند حذف ناچیز است و می توان از آن صرفنظر کرد.