سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا شهاب لواسانی – عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

چکیده:

تاثیر جایگزینی نسبی نمک کلرید سدیم با کلرید پتاسیم برروی عواملکیفی شامل خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر در طی دوره رسیدن آن به وسیله ارزیابی مقدار رطوبت درصد چربی و ازت کل بر حسب ماده خشک دردو تیمار شامل مخلوطهایی با نسبت متفاوت از نمک کلرید سدیم و کلرید پتاسیم که به روش نمک زنی خشک به منظور تولید پنیر رژیمی کم نمک با نسبتهای تیمار ۱/۵%NACl+1/5%KCl ,A و تیمار D تیمار شاهد NaCl 3/00 ساخته شده بودند مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد بین تیمارهای مختلف ا ز نظر خصوصیات ترکیبی رطوبت، درصد چربی و ازت کل برحسب ماده خشک بعد از دوره رسیدگی ۱، ۱۵ ، ۳۰ اختلاف معناداری P> 0/05 وجود نداشت